MAKALAT | HAXHI BEKTASH VELI | KAPITULLI 5 DHE 6

KAPITULLI I PESTË | Ky kapitull i sqaron makamet e marifetit (gnosës) Tash, i nderuar! Makami i parë i marifetit është edukata (edep) ; makami i dytë është frika; makami i tretë është ngrënia pak ; makami i katërt është durimi dhe pëlqimi (sabr dhe kanaat); makami i pestë është turpi

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe