EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

TETOVA GËZOHET EDHE ME NJË HAFIZ TË RI | HAZIR SELMANI

Dje, më 10.07.2016, në mënyrë zyrtare Mejtepi i Xhamisë së Larme në Tetovë, me sukses nxori hafizin e ri të Kuranit famëlartë, hafiz Abdullah Asllanin. Në Xhaminë e Larme të Tetovës, para namazit të ikindisë, u zhvillua edhe ceremonia e shpalljes zyrtare për hafiz të Kuranit famëlartë të Abdullah Asllanit. Për

NEVOJA PËR TEFSIRIN E KUR’ANI KERIMIT

Në çdo kohë, në çdo epokë, veprat të fesë, filozofisë dhe të shkencave (tjera) kanë pasur nevojë të kuptohen nga studiuesit e tyre. Për këtë arsye, njohësit më të mirë të atyre shkencave e kanë pasur detyrë t’i komentojnë veprat. Në këto vepra, ka baza dhe parime ashtu që nuk