Metode tumačenja Kur’ana | Akad. Prof. dr. Enes Karić

Shkruan: Akad. Prof. dr. Enes Karić Prije negoli se ukaže na najvažnije metode tumačenja Kur'ana, nužno je reći da kur'anski stil nije pogodan za mnoge načine istraživanja. Historičar u njemu ne može naći datume ili ere, stručnjak za predislamsku poeziju ne nalazi u Kur'anu metar ili rimu predislamske poezije, paleograf

TEFSIRI DHE TERMËT E NGJASHËM TE EKZEGJEZËS SË KUR’ANIT – ANDREW RIPPIN

Andrew Rippin Tefsiri dhe termët e ngjashëm te ekzegjezës së Kur’anit Botues: SH.B. Zëri islam, Prizren, 1422/2001 Hyrje Tesfiri është fjalë arabe me domethënie interpretimi; ky, thënë më qartë, është term i përgjithshëm që përdoret në lidhje me të gjitha llojet e literaturës e cila është koment i Kur’anit. [1] Tefsiri dhe termët e ngjashëm Fjala tefsir

KOMENTIMI I KAPTINËS “EL KAFIRUN”

1. “Thuaj: O ju pabesimtarë! 2. Unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju! 3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që adhuroj unë! 4. Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që adhuroni ju! 5. Po as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që adhuroj unë! 6. Ju keni

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

TETOVA GËZOHET EDHE ME NJË HAFIZ TË RI | HAZIR SELMANI

Dje, më 10.07.2016, në mënyrë zyrtare Mejtepi i Xhamisë së Larme në Tetovë, me sukses nxori hafizin e ri të Kuranit famëlartë, hafiz Abdullah Asllanin. Në Xhaminë e Larme të Tetovës, para namazit të ikindisë, u zhvillua edhe ceremonia e shpalljes zyrtare për hafiz të Kuranit famëlartë të Abdullah Asllanit. Për

NEVOJA PËR TEFSIRIN E KUR’ANI KERIMIT

Në çdo kohë, në çdo epokë, veprat të fesë, filozofisë dhe të shkencave (tjera) kanë pasur nevojë të kuptohen nga studiuesit e tyre. Për këtë arsye, njohësit më të mirë të atyre shkencave e kanë pasur detyrë t’i komentojnë veprat. Në këto vepra, ka baza dhe parime ashtu që nuk