Pyetja Palestinezit drejtuar Al-lame Shejh Butit

Pyetja: Jam Palestineze që banoj brenda Izraelit ku jetojmë nën sundimin e cionistëve. A jemi të ngarkuar me gjynahin e atyre që nuk e zbatojnë (ekzekutojnë) hadin-hududet (kufizimet e urdhëruara nga All-llahu që i përfshinë dënimet për krimet) ndaj murtedëve (që dalën prej fesë Islame) ose ndaj atyre që kundërshtojnë dispozitat

(Hadith) Kush nga ju sheh një të keqe…

Nga Ebu Seid el-Hudriu, radijall-llahu anhu, transmetohet se ka thënë: "E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë: 'Kush nga ju sheh një të keqe - le ta ndryshojë me dorë, e nëse nuk mundet këtë ta bëjë - atëherë me gjuhën e tij, e

Bashkëpunimi i muslimanit me bankat me sistem kamator

Pyetja: Shpresojmë të na sugjëroni se si të veprojmë me bankat bashkohore, veçanarisht që ne nuk dijmë asgjë për rregullat e bankave; nuk dijmë për lërjen e llogarisë e as për përfitmin, kur është e lejuar e kur jo dhe a të gjitha bankat jomuslimane nuk është e lejuar të punohet

Droga – pandemia që vret njerëzinë

Shkruan: Nexhat Ibrahimi Vëllezër dhe motra në Islam! Kohëve të fundit, sidomos gjatë dekadës së fundit, tema e drogës, e cila si për shkak të përmasave, ashtu edhe të efekteve dhe pasojave, pa e tepruar, hynë ndër sëmundjet pandemike, si një e keqe globale, që kërcënon dhe vret njerëz çdo ditë e

PSE E FALIM NAMAZIN E DREKËS PAS NAMAZIT TË XHUMASË

Mendimet e individëve pa qasje në pikëpamjet e dijetarëve Kohët e fundit përsëri është aktualizuar çështja e faljes së namazit të drekës pas namazit të xhumasë. Për fat të keq, shumica e teksteve dhe komenteve janë sipërfaqësore dhe tendencioze. Me fjalën sipërfaqësore mendojmë në atë që të theksohen përvojat subjektive dhe

Përdorimi i tespiheve | Imam Xhemaluddin Es-Sujuti

Imam Xhemaluddin Es-Sujuti Përdorimi i tespiheve Ka një kohë të gjatë që parashtrohet pyetja në lidhje me përdorimin e tespiheve, prandaj në këtë fetva kam tubuar hadithe dhe tradita (ethere) ta cilat kanë të bëjnë më këtë temë, kurse Allahu, xh.sh., është ndihmës i mjaftueshëm. Ibn Omeri, r.a., ka thënë: “E kam

Tesavvuf – put do ihsana | Doc. Dr. Almir Fatić

Shkruan: Doc. dr. Almir Fatić Zato se kaže da svaki musliman nije mu’min, ali je svaki mu’min musliman. Što se tiče ihsana, on je vrhunac islama i imana koga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., definirao riječima: “da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista,

A e nënçmon “Hixhabi” femrën?

Përgjigjja: Statusi i femrës në Islam shpeshherë është objekt sulmi nga mediat laike. "Hixhabi" ose veshja islame nga shumë njerëz përmendet si një shembull i 'nënshtrimit' të femrës nën ligjin Islam. Para se ta analizojmë arsyetimin që qëndron prapa "Hixhabit" të urdhëruar fetarisht, le të studiojmë së pari statusin e femrës