EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

“KUSH I POSEDON KATËR VEÇORI…” | IMAM SUJUTI

Blloku i ri i haditheve të kësaj dite, janë dhjetë porosi të mrekullueshme, nëpërmjet të cilave Resulull-llahu (a.s) na tërheq vëmendjen drejt përvetësimit të veçorive pozitive prej tyre, si dhe distancimit nga të dëmshmet e përmendura në to, në rrugën e ndërtimit të një personaliteti që reflekton me dinjitet, vlerat