MAKALAT | HAXHI BEKTASH VELI | KAPITULLI I TRETË

Ky kapitull i sqaron makamet e sheriatit (pozicionimet e ligjit islam) Makami i parë i sheriatit është besimi. Në Kur’an thuhet kështu: “ O ju që besuat...” (Kur’an, V/9).  Makami i dytë është mësimi i diturisë: “... Bëhuni rob të mij...” (Kur’an, III/79) Makami i tretë është: të falurit e namazit, dhënia e

MAKALAT | HAXHI BEKASH VELI | KAPITULLI I DYTË 

Ky kapitull e sqaron origjinën e ma’rifetit (njohje, gnosë) Kryeplaku shpirtëror (kutb) i botës thotë: Robi, Zotit të madhëruar i afrohet nëpërmjet të katërdhjetë pozicionimeve (makam). Dhjetë prej tyre janë sheriat (ligji islam); dhjetë tarikat( rrugë mistike); dhjetë ma’rifet (gnosë); dhe dhjetë hakikat (realitet shpirtëror, teokozmos). Makami i parë i sheriatit është besimi

BETEJA E UHUDIT | IBNI HISHAMI | PJESA 18

Pas tragjedisë së jobesimtarëve Kurejshë, ‘banorëve të pusit’ në Bedër dhe kthimit të forcave të tyre të mundura në Mekë si dhe pasi Ebu Sufjan b. Harbi e ktheu karvanin e tij në mesin e Kurejshëve, të cilët në betejën e Bedrit kishin humbur baballarët, djemtë dhe vëllezërit e tyre,

Kudsi, dimensioni meta-historik i Islamit | Mr. Samet Vata

Mesxhidi Aksaja së bashku me dy shtëpitë e tjera të shenjta, Qaben dhe Mesxhidin Profetik, përbëjnë trekëndëshin e shenjtë mbi të cilin është ngritur tradita fetare Islame. Secila në vetvete përmban një biografi historike, por në të njejtën kohë i ofrojnë botës edhe një vlerë metafizike dhe spirituale, e cila