EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe

Biseda mes Mûllas dhe Dervishit për të Sinqertit

Mûlla: Ku janë të sinqertit?Dervishi: I keni përzën. Mûlla: E ku shkuan? Dervishi: Janë me Hakkun. Mûlla: E pse shkuan? Dervishi: Sepse janë të flaktë për Hakkun. Mûlla: Ne nuk jemi a? Dervishi: A jeni a!? Nëse jeni pse shkuan?! Nëse sjeni, pse jeni?! ... Mûlla: Ne jemi udhëheqës, fuqia tek ne është. Ne jemi alim, dija tek ne

“KUSH I POSEDON KATËR VEÇORI…” | IMAM SUJUTI

Blloku i ri i haditheve të kësaj dite, janë dhjetë porosi të mrekullueshme, nëpërmjet të cilave Resulull-llahu (a.s) na tërheq vëmendjen drejt përvetësimit të veçorive pozitive prej tyre, si dhe distancimit nga të dëmshmet e përmendura në to, në rrugën e ndërtimit të një personaliteti që reflekton me dinjitet, vlerat

“PRANDAJ UNË NUK BESOJ NË ARSIM!” – LETRA E DREJTORIT DREJTUAR MËSUESVE

Një drejtor shkolle i dërgonte këtë letër secilit mësues të cilin e pranonte në punë: "I nderuari mësues! Unë kam mbijetuar kampin e përqendrimit, sytë e mi kanë parë atë çfarë nuk duhet parë askush: - Se si shkencëtarët, inxhinierët ndërtojnë dhoma gazi; - Se si mjekët e kualifikuar helmojnë fëmijët; - Se si