Kelami dhe Islami | Pjesa Shtatë

Me vrojtimet në univers, sot është e hapur dera e skepticizmit, jo vetëm rreth një feje të caktuar, por rreth besimit në Zotin dhe fesë vetë. Kësisoj, është me vend të shqyrtohet trashëgimia e argumentave të kelāmit për ekzistencën e Zotit. Në nivelin praktik, pjesa më e madhe e njerëzve që

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E GJASHTË

Dijetarët e kelāmit s’do mend se nuk bien në ujdi me Gazaliun në këtë pikë të fundit dhe historia dëshmon sigurinë e tyre të paprerë në të si një mjet zbulimi, duke prodhuar çfarë është konsideruar nga pothuaj të gjithë si një periudhë e teprisë në literaturën e kelāmit. Taxh

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E PESTË

Sipas Gazaliut, teologjia e kelāmit nuk mund të identifikohet me vetë ‘akiden e Islamit, por në fakt ishte ajo që e mbrojti atë nga herezia dhe ndryshimi. Ai ka shkruar disa herë në veprën e tij Ihja ‘ulum ed-din rreth përvojës së tij të gjatë në studimin e kelāmit, një

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E KATËRT

Sidoqoftë, ne gjejmë se në historinë e kelāmit autorët nxisnin doktrinat e përveçme të shkollës së tyre, veçanërisht përballë kundërshtarëve, si të ishin ato parimet themelore të Islamit. Sa u përket “parimeve themelore”, ato janë gjithë çfarë çdo musliman duhet të dijë dhe besojë si musliman, ndërsa “doktrinat e përveçme”

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E TRETË

Zemra e teologjisë tradicionale të kelāmit është se – pas shehadetit “nuk ka zot veç Allahut dhe Muhamedi është profeti i Allahut” dhe pas njohjes së përkryershmërisë dhe transcendencës së pakufishme të Allahut përtej çdo përkryershmërie – është e detyrueshme për çdo musliman të dijë çfarë është (a) detyrueshmërisht e

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA – 1 

Teologjia islame bazohet në imperativin etik, jo në atë spekulativ. Shumë vargje kuranore dhe hadithe tregojnë se imāni apo “besimi i vërtetë” është i detyrueshëm dhe shpërblehet me parajsë, si dhe kufri apo “mosbesimi” është i gabuar dhe dënohet me ferr. Çdo musliman duhet të dijë disa çështje të caktuara

Kelami dhe Islami | HYRJE

Për më shumë se një mijë vjet teologjia esh’arije-maturidije ka përkufizuar ortodoksinë sunite. Kur vizitova Ez’herin në Kajro në vitin 1990 dhe kërkova për bibliotekën time gjithë kurrikulën e teksteve mësimore të ligjëruara nga Shkollat e Larta të Ez’herit në Egjipt, një nga librat që m’u dhanë ishte manuali mbi

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe