(HADITH) ‘Askush nga ju nuk do të jetë besimtar i vërtetë deri sa…

Nga Ebu Muhammed Abdullah ibn Amr el-Asi, radijall-llahu anhuma, transmetohet se ka thënë: "Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: 'Askush nga ju nuk do të jetë besimtar i vërtetë, deri sa epshet e tij nuk e ndjekin atë çka e kam sjellë unë'." IMAM NEVEVI, hadithi 41 (Hadithi hasen sahih, e kemi

TË BESOSH ALLAHUN E MADHËRUAR | Doc. Dr. Husein Rizai

Të përmendet emri i Allahut dhe të mos dridhesh, thuaja se është e pamundur… Po, edhe unë në këtë çast dridhem, dridhem jo nga frika por nga ajo që do t’i shkruaj disa fjalë në lidhje me madhërinë e Allahut ose për Cilësitë e të Madhëruarit. Asnjë imagjinatë nuk mund

KOMENTIMI I FJALËVE TË CILAT I PËRSHKRUHEN EBU HANIFES

Përgjigjja: Përgjigjen tonë për këtë çështje e ka dhënë Mulla Alij El-Karij, në komentimin e veprës El-Fikh’ul-Ekber me titull Rewd’ul-Ez’her fi Sherhi Fikh’il-Ekber, ku thotë: “Dhe përgjigjja në këtë është ajo që e ka theksuar Imam Izz ibn Abdusselam në librin Hal-lur-Rumuz: “Është thënë se Imam Ebu Hanife r.a. ka thënë: “Kush

Allahu është Diç jo si sendet e tjera | Akaidi i Ebu Hanifes

وَ هُوَ شَيْءٌ لاَ كَالأَشْياَءِ ، وَ مَعْنَى الشَّيْءِ إِثْباَتُهُ بِلاَ جِسْمٍ وَ لاَ جَوْهَرٍ وَ لاَ عَرْضٍ ، وَ لاَ حَدَّ لَهُ ، وَ لاَ ضِدَّ لَهُ ، نِدَّ لَهُ ، وَ لاَ مِثْلَ لَهُ . Ai (Allahu) është Diç (Qenie), por jo si gjësendet e tjera. Diç tregon Atë,

Kelami dhe Islami | Pjesa Shtatë

Me vrojtimet në univers, sot është e hapur dera e skepticizmit, jo vetëm rreth një feje të caktuar, por rreth besimit në Zotin dhe fesë vetë. Kësisoj, është me vend të shqyrtohet trashëgimia e argumentave të kelāmit për ekzistencën e Zotit. Në nivelin praktik, pjesa më e madhe e njerëzve që

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E GJASHTË

Dijetarët e kelāmit s’do mend se nuk bien në ujdi me Gazaliun në këtë pikë të fundit dhe historia dëshmon sigurinë e tyre të paprerë në të si një mjet zbulimi, duke prodhuar çfarë është konsideruar nga pothuaj të gjithë si një periudhë e teprisë në literaturën e kelāmit. Taxh

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E PESTË

Sipas Gazaliut, teologjia e kelāmit nuk mund të identifikohet me vetë ‘akiden e Islamit, por në fakt ishte ajo që e mbrojti atë nga herezia dhe ndryshimi. Ai ka shkruar disa herë në veprën e tij Ihja ‘ulum ed-din rreth përvojës së tij të gjatë në studimin e kelāmit, një

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E KATËRT

Sidoqoftë, ne gjejmë se në historinë e kelāmit autorët nxisnin doktrinat e përveçme të shkollës së tyre, veçanërisht përballë kundërshtarëve, si të ishin ato parimet themelore të Islamit. Sa u përket “parimeve themelore”, ato janë gjithë çfarë çdo musliman duhet të dijë dhe besojë si musliman, ndërsa “doktrinat e përveçme”