Leximi?! | Koncept’i’m | Ejmen A. Ismaili

Allahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. (58:11) Sepse diçka që zgjerohet e humbë thellësinë e tij… Me zbulimin e shtypshkonjave (makinave të shtypit) e humbëm Leximin. U zgjerua shumë vlera e leximit tek njerëzit, por e humbi konceptin

EDUKIMI ESTETIK I KONCEPTEVE & ZBRITJE NGA E PËRTEJMJA | PROF.DR. METIN IZETI

Zbulesa është vepër e kontekstit. Ajo zbret nga e përtejmja në të përbotshmen në formë dhe përmbajtje, përmes së cilave ka vendosur lidhje dinamike dhe të sofistikuara me traditën në trajtën më të përgjithësuar. Në segmentin ideologjik zbulesa, në të gjitha periudhat, ka bërë ripërtëritje të traditës me përmasa dhe