KANDILAT E BAJRAMIT – 2017 | VIZIONI – M

Eventi nga Vizioni - M: Me rastin e festës së Bajramit, Shoqata Kulturore "Vizioni M" - Shkup në bashkëpunim me SHE Parimi dhe Qytetin e Shkupit edhe këtë vit organizon manifestimin tradicional "Kandilat e Bajramit". Programi i manifestimit "Kandilat e Bajramit 2017" - E Shtunë 24.06.2017 -  * Ekspozita Stringël (bizhuteri) dhe Art -

BETEJA E UHUDIT | IBNI HISHAMI | PJESA 18

Pas tragjedisë së jobesimtarëve Kurejshë, ‘banorëve të pusit’ në Bedër dhe kthimit të forcave të tyre të mundura në Mekë si dhe pasi Ebu Sufjan b. Harbi e ktheu karvanin e tij në mesin e Kurejshëve, të cilët në betejën e Bedrit kishin humbur baballarët, djemtë dhe vëllezërit e tyre,

Kudsi, dimensioni meta-historik i Islamit | Mr. Samet Vata

Mesxhidi Aksaja së bashku me dy shtëpitë e tjera të shenjta, Qaben dhe Mesxhidin Profetik, përbëjnë trekëndëshin e shenjtë mbi të cilin është ngritur tradita fetare Islame. Secila në vetvete përmban një biografi historike, por në të njejtën kohë i ofrojnë botës edhe një vlerë metafizike dhe spirituale, e cila

BETEJA E MADHE E BEDRIT | IBNI HISHAMI | PJESA 17

Pejgamberi a.s. mori vesh se Ebu Sufjan b. Harbi po kthehej nga Siria me një karvan të madh të Kurejshëve, i cili kishte një pasuri të madhe dhe mallra tregtie. Me karvanin ishin edhe 30-40 njerëz, në mesin e të cilëve ishin Mahzeme b. Nufel dhe Amër b. 'As, ndaj

ÇËSHTJA E EZANIT | IBNI HISHAMI | PJESA 16

Pasi Pejgamberi a.s. u stabilizua në Medinë, kur rreth tij u mblodhën të gjithë muhaxhirët, kur u bashkuan ensarët, kur Islami u forcua, kur po falej na-mazi, u urdhëruan zekati dhe agjërimi, kur u vendosën masat juridike ndëshku¬ese të sheriatit, kur u rregullua çështja e urdhëresave dhe ndalesave (hallallit dhe

VËLLAZËRIMI MES MUHAXHIRËVE DHE ENSARËVE | IBNI HISHAMI | PJESA 15

Ibni Is'haku thotë: “I Dërguari i Allahut a.s. pastaj bëri vëllazërimin mes muhaxhirëve dhe ensarëve. Me atë rast, siç kam dëgjuar, dhe Allahu na ruajt që t’i atribuojmë diçka që nuk e ka thënë, kishte thënë: “Vëllazërohuni në emër të Allahut, dy nga dy!" Pastaj ia kapi dorën Ali b. Ebi Talibit

FJALIMET DHE KONTRATAT NË MEDINË | IBNI HISHAMI | PJESA 14

Pejgamberi a.s., prej mbërritjes së tij në muajin rebiul-evvel e deri në muajin safer të të njëjtit vit, tërë kohën e kaloi në Medinë. Në këtë periudhë u ndërtua xhamia dhe shtëpia e tij dhe rreth tij u mblodhën të gjithë muslimanët. Në atë pjesë të Medinës nuk mbeti asnjë