Kreativiteti është “ÇMENDURI” | VIDEO

Videoja, "Kreativiteti është Çmenduri", është shpërndarë më 14 Janar 2014, dhe ka arritur mbi 300.000 shikueshmëri. "Mund të themi se edhe artisti edhe nevoja neuritike nxjerrin më shumë se mund të përtypen, por artisti i ri përtyp përsëri në një mënyrë të objektivizuar, si një projekt i jashtëm aktiv, i punës. Pra

Leximi te muslimanët, virtyt apo bezdi | Dr.Nexhat Ibrahimi

"Libri është për mendjen atë çfarë dritarja është për shtëpinë”! Shqyrtime hyrëse Rrëfimi i mëposhtëm është përshtypje personale rreth leximit dhe dashurisë për leximin, për lapsin, për letrën, për librin. Ky rrëfim nuk është shkrim teologjik në kuptimin e ngushtë dhe nuk do të përdorë tekste (citate) nga Kur’ani e Hadithi

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E GJASHTË

Dijetarët e kelāmit s’do mend se nuk bien në ujdi me Gazaliun në këtë pikë të fundit dhe historia dëshmon sigurinë e tyre të paprerë në të si një mjet zbulimi, duke prodhuar çfarë është konsideruar nga pothuaj të gjithë si një periudhë e teprisë në literaturën e kelāmit. Taxh

MAKALAT | HAXHI BEKTASH VELI | KAPITULLI 5 DHE 6

KAPITULLI I PESTË | Ky kapitull i sqaron makamet e marifetit (gnosës) Tash, i nderuar! Makami i parë i marifetit është edukata (edep) ; makami i dytë është frika; makami i tretë është ngrënia pak ; makami i katërt është durimi dhe pëlqimi (sabr dhe kanaat); makami i pestë është turpi

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E PESTË

Sipas Gazaliut, teologjia e kelāmit nuk mund të identifikohet me vetë ‘akiden e Islamit, por në fakt ishte ajo që e mbrojti atë nga herezia dhe ndryshimi. Ai ka shkruar disa herë në veprën e tij Ihja ‘ulum ed-din rreth përvojës së tij të gjatë në studimin e kelāmit, një

MESXHID-I DIRARI DHE “KRIMBAT” | ISMAIL BARDHI

Lutja e tyre pranë Shtëpisë (Ka’bes) nuk ishte tjetër, veçse britmë dhe duartrokitje, prandaj vuajeni dënimin për shkak se mohonit. (El-Enfal, 35) Rasti i Mesxhid-i Dirarit sa vjen e përsëritet në forma të ndryshme. Meshxid-i Dirari është dirar (dëm), për arsye se në emër të fesë mundohet të krijojë “fe”, pra

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E KATËRT

Sidoqoftë, ne gjejmë se në historinë e kelāmit autorët nxisnin doktrinat e përveçme të shkollës së tyre, veçanërisht përballë kundërshtarëve, si të ishin ato parimet themelore të Islamit. Sa u përket “parimeve themelore”, ato janë gjithë çfarë çdo musliman duhet të dijë dhe besojë si musliman, ndërsa “doktrinat e përveçme”

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E TRETË

Zemra e teologjisë tradicionale të kelāmit është se – pas shehadetit “nuk ka zot veç Allahut dhe Muhamedi është profeti i Allahut” dhe pas njohjes së përkryershmërisë dhe transcendencës së pakufishme të Allahut përtej çdo përkryershmërie – është e detyrueshme për çdo musliman të dijë çfarë është (a) detyrueshmërisht e

KELAMI DHE ISLAMI | PJESA E DYTË

Sfida me të cilën përballeshin Ebul Hasen el-Esh’ariu dhe Ebu Mansur el-Maturidiu ishte e trefishtë: (1) të përkufizonin parimet e besimit të Islamit dhe të përgënjeshtronin risinë; (2) të tregonin se ky besim ishte i pranueshëm për mendjen, pra jo absurd apo kundërthënës; dhe (3) të ofronin argumenta që bindnin